Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit inspraakorgaan heeft tot doel de verschillende, bij de school betrokken partijen (ouders en personeel), medezeggenschap te geven. De MR kan een adviserende rol en soms een instemmende rol hebben met betrekking tot het bevoegd gezag. De MR bestaat uit ouders van ingeschreven leerlingen van onze school en aan de school verbonden leerkrachten.

Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Leden MR:

  • Arie Knip, voorzitter (ouder)
  • Rodinde Hoogenraad, secretaris (ouder)
  • Albertina Spijkers, lid (team)
  • Kelly Hof, lid (team)

Namens school vertegenwoordigt Arie Knip onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)